facebook

distribuidores

choose your regionChoose your language

English French German

Australia
Ireland
United Kingdom
Usa
Kenya
Nigeria

France
Morocco

Austria

Germany

Chinese Traditional Spanish Danish
Taiwan Spain Denmark
Turkish  Italian  Finnish
Turkey  Italy  Finland
Vietnamese Japanese  Polski
Vietnam Japan  Poland
 

 

 
 

Các trưng bày 2012

Hàng năm Sonkyo Energy tham gia  các hội chợ năng lượng tái sinh  lịch quốc tế chính:  Detroit, Husum, Chicago, Dallas, Toronto, Abu Dhabi, Madrid, Zaragoza ...  WINDSPOT hiện có mặt tại hầu hết các điểm hẹn quan trọng.

Nếu bạn muốn biết trực tiếp và nhìn thấy  WINDSPOT thật bạn có thể thực hiện tại các buổi trưng bày sau đây: